กรมพลศึกษา

9 พฤษภาคม 2551

กรมพลศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหา และแนวทางการดำเนินการด้านการกีฬาและนันทนาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
  2. จัดทำแผนปฏิบัติงานการกีฬาและนันทนาการ ในส่วนที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแห่งชาติ
  3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานการกีฬาในระบบการศึกษาและของประชาชน และแผนพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและนันทนาการ
  4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
  5. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขององค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  7. ติดตามและประเมินผลงานด้านพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
  8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
แชร์บทความ :