กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

16 พฤษภาคม 2551

  • มาตรา 14 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  • มาตรา 15 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
    1. สำนักงานรัฐมนตรี
    2. สำนักงานปลัดกระทรวง
    3. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
    4. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

แชร์บทความ :